VIDEO CLIP
THỐNG KÊ
Online: 133
Lượt truy cập: 17803322
Ngày: 21/04/2015 - 02:30

Chương trình đào tạo Anh văn

Thường xuyên được cập nhật -  Đáp ứng nhu cầu của người học
Phù hợp với sự phát triển của cộng đồng

LỚP THỜI GIAN (TUẦN) SỐ TIẾT NỘI DUNG
A HỌC A 8 72 SOLUTION ELE & PRE-INTER
LUYỆN A 8 72 PREPARATION COURSE
B HỌC B 8 72 SOLUTION PRE-INTER&INTER
LUYỆN B 8 72 PREPARATION COURSE
C HỌC C 8 72 SOLUTION INTER &UPPER
LUYỆN C 8 72 PREPARATION COURSE
LỚP THỜI GIAN (TUẦN) SỐ TIẾT NỘI DUNG
PRE-TOEIC 8 72 GRAMMAR REVIEW & SAMPLE TOEIC TEST
TOEIC 1 7 60 DEVELOPING SKILLS FOR THE TOEIC TEST 1
TOEIC 2 7 60 DEVELOPING SKILLS FOR THE TOEIC TEST 2
TOEIC 3 7 60 DEVELOPING SKILLS FOR THE TOEIC TEST 3

 

Ngoài ra Trung tâm còn mở các lớp Anh văn đặc biệt theo yêu cầu của học viên.