02June

Sứ mạng - Tầm nhìn

13:06


Sứ mệnh

Đào tạo cung cấp cho cộng đồng nguồn nhân lực chất lượng cao về đạo đức, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp

Tầm nhìn đến năm 2020

• Trở thành một trường Đại học có uy tín trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
• Địa chỉ hàng đầu về cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.
• Trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín.