30November

Phòng Thanh tra và Pháp chế

03:11


Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng
Chức năng:
        Phòng TT&ĐBCLGD là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường theo các quy định của Bộ GD-ĐT, của Trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Nhiệm vụ:
*Công tác thanh tra:
- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo
- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình nội dung, phương pháp giáo dục, qui chế đào tạo, qui chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các qui định về giáo trình bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn trường.
- Thanh tra việc thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường.
- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết các khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của Trường theo qui định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.
- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo qui định của pháp luật về chống tham nhũng.
- Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành các qui định của Nhà Trường, các văn bản pháp qui của Bộ GD-ĐT, Pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; dề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và qui định về giáo dục, đào tạo nhằm khắc phục những hạn chế không phù hợp với thực tế, phát huy các yếu tố tích cực.
Hình thức thanh tra
- Hoạt động thanh tra được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất.
- Thanh tra theo chương trình, kế hoạch được tiến hành theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.
- Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Hiệu trưởng giao.
* Công tác đảm bảo chất lượng:
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ GD-ĐT ban hành, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà Trường theo lộ trình của Bộ GD-ĐT và Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.
- Thực hiện các nội dung công việc, tích luỹ các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá.
- Tham gia các đợt tập huấn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng.
- Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Trường.
- Quản lý việc áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong nhà Trường.  
Tổ Chức:
TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
1 Quách Văn Cao Thi P Trưởng phòng Tiến sĩ Vi sinh vật học
Email: qvcthi@vlcc.edu.vn
2 Trịnh Thị Quỳnh Mai Chuyên viên Thạc sĩ Luật
Email: ttqmai@vlcc.edu.vn
3 Ngô Minh Toàn Chuyên viên Thạc sĩ Sinh thái học
Email: nmtoan@vlcc.edu.vn