08March

Đảng Ủy Trường

09:03


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1- Đồng chí Nguyễn Quang Sang: Ủy viên thường vụ - Bí thư.
2- Đồng chí Hồ Kỳ Nam: Ủy viên thường vụ - Phó Bí thư.
3- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Giàu: Ủy viên thường vụ - Chủ nhiệm UBKT.
4- Đồng chí Phan Văn Hồng: Ủy viên
5- Đồng chí Lê Ngọc Thanh: Ủy viên
6- Đồng chí Võ Thanh Phong: Ủy viên
7- Đồng chí Nguyễn Trọng Hưng: Ủy viên
8- Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Ủy viên
9- Đồng chí Nhan Thanh: Ủy viên

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Giàu: Ủy viên thường vụ - Chủ nhiệm UBKT.
2- Đồng chí Võ Thanh Phong: Phó Chủ nhiệm
3- Đồng chí Nhan Thanh: Ủy viên.


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2019

CHI BỘ 1:
1- Đồng chí Nguyễn Trọng Hưng: Bí thư.
2- Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Loan: Phó Bí thư.
3- Đồng chí Trần Xuân Nhất: Chi ủy viên.

CHI BỘ 2:
4- Đồng chí Võ Thanh Phong: Bí thư.
5- Đồng chí Cao Thị Lan Như: Phó Bí thư.
6- Đồng chí Ngô Xuân Hoàng: Chi ủy viên.

CHI BỘ 3:
7- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh: Bí thư.
8- Đồng chí Bùi Minh Triều: Phó Bí thư.
9- Đồng chí Đinh Phước Tường: Chi ủy viên.

CHI BỘ 4:
10- Đồng chí Nhan Thanh: Bí thư.
11- Đồng chí Trương Mộng Loan: Phó Bí thư.
12- Đồng chí Ngô Minh Toàn: Chi ủy viên.

CHI BỘ 5:
13- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm: Bí thư.
14- Đồng chí Phan Di Sơn: Phó Bí thư.
15- Đồng chí Đàm Ngọc Bích: Chi ủy viên.

CHI BỘ 6:
16- Đồng chí Nguyễn Thanh Phong: Bí thư.
17- Đồng chí Nguyễn Văn Thơm: Phó Bí thư.
18- Đồng chí Lưu Hoàng Sáng: Chi ủy viên