30November

Trung tâm Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp

08:11


   

  Chức năng:

1- Là hoạt động sự nghiệp có thu.

2- Chú trọng việc xã hội hóa trong các hoạt động của công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm.

3- Giúp người học định hướng nghề nghiệp, lựa chọn được ngành học, trình độ đào tạo phù hợp; chủ động, sáng tạo trong học tập, am hiểu về ngành, nghề đang học để phát huy được năng lực nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

4- Giúp người học có thông tin về thị trường lao động và tìm được việc làm phù hợp.

5- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với đơn vị sử dụng lao động để việc đào tạo của nhà trường tiếp cận với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội.

     Nhiệm vụ:

I. Công tác hướng nghiệp.

1- Tư vấn, giới thiệu về ngành, chuyên ngành đào tạo của nhà trường, cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp cho đối tượng tuyển sinh của nhà trường.

2- Tổ chức hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành, nghề và trình độ đang được đào tạo; các vấn đề về chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến ngành, nghề được đào tạo cho người học của nhà trường.

3- Tổ chức Câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động, giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và kỹ năng cần thiết để hòa nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

II Tư vấn, giới thiệu việc làm.

1- Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động về tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được người học phù hợp với yêu cầu công việc.

2- Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm.

3- Tư vấn cho người học một số kỹ năng khi tìm việc làm như: làm hồ sơ, viết đơn xin việc, xử lý tình huống trong phỏng vấn, giao tiếp với người tuyển dụng.

4- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết trước khi tốt nghiệp.

III. Thống kê về việc làm.

1- Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.

2- Khảo sát, thống kê về việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.

3- Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với ngành, nghề mà nhà trường đạo tạo và thông tin phản hồi của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau khi tốt nghiệp.

IV. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân.

1- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động trong việc đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

2- Liên lạc, phối hợp với những người đã từng học tập tại trường, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thực tập, thực hành, hướng nghiệp, tư vấn việc làm và các hoạt đông khác nhằm hổ trợ người học.

3- Phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm.

V. Tổ chức bồi dưỡng nghề ngắn hạn.

1- Phối hợp với các khoa chuyên môn quan hệ các địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy nghề nông thôn hàng năm.

2- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng bậc nghề cho cán bộ kỹ thuật các công ty, xí nghiệp… trong và ngoài tỉnh.

 

    Tổ Chức:

TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
1 Cao Hạnh Thủy Phó giám đốc Nghiên cứu sinh Ngữ văn
Email: chthuy@vlcc.edu.vn
3 Hồ Dương Hồng Nhung Giảng viên Thạc sĩ Marketing
Email: hdhnhung@vlcc.edu.vn

Email: tttvvlqhdn@vlcc.edu.vn 

Điện thoại: 0270.3877.547