30November

Bộ môn Lý luận chính trị

08:11Bộ môn Lý luận Chính trị


   Nhiệm vụ:
1. Quản lý giảng viên thuộc Bộ môn theo phân cấp của Hiệu Trưởng, hàng năm phối hợp với Phòng Hành chánh-Tổ chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Bộ môn.
2. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
3. Thực hiện biên soạn tập bài giảng môn học do Bộ môn quản lý và do Hiệu Trưởng giao.
4. Chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng về chất lượng giảng dạy của các môn học thuộc Bộ môn.
5. Quản lý, sử dụng các trang thiết bị, phương tiện giảng dạy, đề xuất kế hoạch bổ sung tài sản, thiết bị phục vụ giảng dạy.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu Trưởng giao.
    Tổ Chức:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/EMAIL
1

Đoàn Thị Tuyết Hoa

Trưởng Bộ môn Cử nhân Lịch sử
Email:
dtthoa@vlcc.edu.vn
2 Võ Thị Kim Xuân
Giảng viên Cao học Triết học
Email:
vtkxuan@vlcc.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thùy Trang Giảng viên Cao học Triết học
Email:
ntttrang84@vlcc.edu.vn
4 Phạm Châu Hải Giảng viên Nghiên cứu sinh Triết học
Email:
pchai@vlcc.edu.vn