30November

Khoa Điện - Điện tử

08:11Khoa Điện - Điện tử

   Chức năng:
       Khoa Điện - Điện tử là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.
       Khoa 
Điện - Điện tử có chức năng quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Quản lý hoạt động giảng dạy, tham gia công tác quản lý đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Quản lý cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên thuộc khoa.
   Nhiệm vụ:
- Tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học; biên soạn đề cương môn học, bài giảng.
- Tổ chức các hoạt động giảng dạy, thực tập, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp.
- Tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho người học.
- Thực hiện quá trình đánh giá kết quả học tập người học.
- Đề xuất chương trình đào tạo, những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức các cuộc hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học của khoa, bộ môn.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
    Tổ Chức:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1 Đặng Văn Hồng P Trưởng khoa Tiến sĩ Thiết bị mạng, Nhà máy điện
Email: dvhong@vlcc.edu.vn 
2 Huỳnh Hoàng Hữu Hiện Giảng viên Kỹ sư Điện - Điện lạnh
Email: hhhhien@vlcc.edu.vn
3 Phạm T Phương Thảo Giảng viên Kỹ sư Điện Công nghiệp
Email: ptpthao@vlcc.edu.vn 
4 Phạm Văn Lực Giảng viên Thạc sĩ T.Bị mạng N.máy điện
Email: pvluc@vlcc.edu.vn  
5 Hà Quang Quyến Giảng viên Kỹ sư Điện Công nghiệp
Email:
hqquyen@vlcc.edu.vn
6 Dương Văn Khuôn Giảng viên Thạc sĩ Điện - Điện tử
Email: dvkhuon@vlcc.edu.vn
7 Phạm Văn Trung Giảng viên  Thạc sĩ Kỹ thuật cơ - Điện tử
Email: pvtrung@vlcc.edu.vn
8 Lê Hoàng Quốc Việt Giảng viên Cao học Kỹ thuật điện
Email: lhqviet@vlcc.edu.vn
9 Trần Quốc Khánh Giảng viên Thạc sĩ Thiết bị, mạng và nhà máy điện
Email: tqkhanh@vlcc.edu.vn