06September

Khoa Cơ khí Động lực

08:09Khoa Cơ khí Động lực

    Chức năng:
      Khoa Cơ khí-Động lực là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.
      Khoa Cơ khí-Động lực có chức năng quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Quản lý hoạt động giảng dạy, tham gia công tác quản lý đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Quản lý cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh thuộc khoa.
    Nhiệm vụ:
 - Tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học; biên soạn đề cương môn học, bài giảng.
- Tổ chức các hoạt động giảng dạy, thực tập, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp.
- Tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho người học.
- Thực hiện quá trình đánh giá kết quả học tập người học.
- Đề xuất chương trình đào tạo, những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức các cuộc hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học của khoa, bộ môn.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
   Tổ Chức:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1

Đinh Quang Minh

Trưởng khoa

 ThS Cơ khí CTM
Email:
dqminh@vlcc.edu.vn
2 Lưu Hoàng Sáng Giảng viên Kỹ sư Cơ khí CTM
Email:
nhsang@vlcc.edu.vn
3 Trần Văn Miên Giảng viên Kỹ sư Cơ khí Động lực
Email:
tvmien@vlcc.edu.vn
4 Nguyễn Văn Bảy Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí
Email:
nvbay@vlcc.edu.vn
5 Nguyễn Minh Quân Giảng viên Kỹ sư Cơ khí Nông nghiệp
Email:
nmquan@vlcc.edu.vn