30November

Khoa Công nghệ Lương thực, Thực phẩm

07:11Khoa
Công nghệ Lương thực, Thực phẩm
    Chức năng:
        Khoa Công nghệ Lương thực thực phẩm (CN LTTP) được thành lập theo Quyết định số 208/QĐ-CĐCĐ, ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long. Khoa Công nghệ Lương thực thực phẩm là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long.
         Khoa Công nghệ LTTP có chức năng quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Quản lý hoạt động giảng dạy, tham gia công tác quản lý đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Quản lý cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh thuộc khoa.
    Nhiệm vụ:
    - Tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học; biên soạn đề cương môn học, bài giảng.
    - Tổ chức các hoạt động giảng dạy, thực tập rèn nghề, thực tập tốt nghiệp.
    - Tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho người học.
    - Thực hiện quá trình đánh giá kết quả học tập người học.
    - Đề xuất chương trình đào tạo, những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
    - Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.
    - Tổ chức các cuộc hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học của khoa, bộ môn.
    - Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
    Tổ Chức:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1

Phan Văn Việt

Trưởng khoa

 Cử nhân Giáo dục Chính trị
Email:
pvviet@vlcc.edu.vn

2

Nguyễn Hải Chinh

P. Trưởng khoa

Cử nhân chế biến
Email:
nhchinh@vlcc.edu.vn
3 Nguyễn Văn Sum Giảng viên Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm
Email:
nvsum@vlcc.edu.vn
4 Nguyễn Thị Oanh Kiều Giảng viên ThS CN Thực phẩm và đố uống
Email:
ntokieu@vlcc.edu.vn
5 Cao Thị Lan Như Giảng viên Thạc sĩ CN Thực phẩm và đố uống
Email:
ctlnhu@vlcc.edu.vn
6 Nguyễn Thị Kiều Tiên Giảng viên Thạc sĩ CN Thực phẩm và đố uống
Email:
ntktien@vlcc.edu.vn
7 Nguyễn Thế Vinh Giảng viên Thạc sĩ CN Thực phẩm và đố uống
Email:
ntvinh@vlcc.edu.vn
8 Lê Văn Kiên Nhẫn Giảng viên Thạc sĩ CN Thực phẩm và đố uống
Email:
lvknhan@vlcc.edu.vn
9 Đoàn Thanh Liêm Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm
Email:
dtliem@vlcc.edu.vn
10 Ngô Xuân Hoàng Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ sau thu hoạch
Email:
nxhoang@vlcc.edu.vn
11 Huỳnh Tấn Phúc Giảng viên Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
Email:
htphuc@vlcc.edu.vn
12 Trần Thị Mai Hân Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm
Email:
ttmhan@vlcc.edu.vn
13 Phạm Thị Thanh Tú Giảng viên Thạc sĩ CN Thực phẩm và đố uống
Email:
ptttu@vlcc.edu.vn
14 Lương Tâm Kha Giảng viên Cử nhân Hóa - Sinh
Email:
ltkha@vlcc.edu.vn
15 Biện Công Trung Giảng viên Nghiên cứu sinh Kỹ thuật Hóa học
Email:
bctrung@vlcc.edu.vn
16 Hồ Thị Thu Thảo Giảng viên Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
Email:
httthao@vlcc.edu.vn
17 Đỗ Nguyệt Quế Chuyên viên Cao học Quản trị kinh doanh
Email:
dnque@vlcc.edu.vn
18 Trần Thị Hồng Ngân Giảng viên Thạc sĩ Hóa Hữu cơ
Email:
tthngan@vlcc.edu.vn
19 Trần Phương Duy Chuyên viên Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
Email:
tpduy@vlcc.edu.vn
20 Nguyễn Thị Phương Tâm Chuyên viên Thạc sĩ Công nghệ sinh học
Email:
ntptam@vlcc.edu.vn