30November

Khoa Khoa học cơ bản

07:11Khoa Khoa học Cơ bản

  Chức năng:
      Khoa Khoa Học Cơ Bản là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.
      Khoa Khoa Học Cơ Bản chức năng quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa. Quản lý hoạt động giảng dạy, tham gia công tác quản lý đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Quản lý cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên thuộc khoa.
  Nhiệm vụ:
- Tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học; biên soạn đề cương môn học, bài giảng.
- Tổ chức các hoạt động giảng dạy, thực tập, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp.
- Tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho người học.
- Thực hiện quá trình đánh giá kết quả học tập người học.
- Đề xuất chương trình đào tạo, những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tham gia tổ chức, thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức các cuộc hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học của Khoa, bộ môn.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng bài giảng ngày càng tốt hơn.
- Các Giáo viên tham gia tích cực công tác chủ nhiệm và hàng tháng phải sinh hoạt với lớp mình phụ trách ít nhất 1 lần có báo cáo với Khoa và Phòng Công tác chính trị.

  Tổ Chức:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1 Nguyễn Thanh Nhàn Trưởng khoa Thạc sĩ - Toán học
Email:
ntnhan@vlcc.edu.vn
2 Nguyễn Thị Thanh Tâm P Trưởng Khoa Thạc sĩ - Vật Lý
Email:
ntttam@vlcc.edu.vn
3 Nguyễn Hoàng Tuyến Giảng viên  Thạc sĩ - Vật Lý
Email:
nhtuyen@vlcc.edu.vn
4 Nguyễn Hoàng Lương Giảng viên Cử nhân Sinh học
Email:
nhluong@vlcc.edu.vn
5 Trần Đông Xuân Giảng viên Nghiên cứu sinh Toán học
Email:
tdxuan@vlcc.edu.vn
6 Nguyễn Thành Nhân Giảng viên Thạc sĩ - Lý thuyết Xác suất & Thống kê
Email:
ntnhan84@vlcc.edu.vn
7 Phan Thanh Long Giảng viên Cao học SP Hóa
Email:
ptlong@vlcc.edu.vn
8 Nguyễn Ngọc Nhẫn Giảng viên Thạc sĩ Toán Giải tích
Email:
nnnhan@vlcc.edu.vn
9 Bùi Hải Phúc Nguyên Giảng viên Thạc sĩ Đại số và lý thuyết số
Email:
bhpnguyen@vlcc.edu.vn
10 Lưu Thị Kiều Hương Giảng viên Thạc sĩ Đại số và lý thuyết số
Email: 
ltkhuong@vlcc.edu.vn
11 Nguyễn Hoàng Thông Giảng viên Cao học Toán Giải tích
Email: 
nhthong@vlcc.edu.vn
12 Trần Kim Phượng Chuyên viên Cao học SP Vật lý
Email: 
tkphuong@vlcc.edu.vn