30November

Khoa Ngoại ngữ

07:11


 
Khoa Ngoại ngữ
Chức năng: 
      Khoa Kinh tế - Xã hội được thành lập dựa trên quyết định số 1369/2002/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 01/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long. Khoa Kinh tế - Xã hội là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.
      Khoa Kinh tế - Xã hội có chức năng quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Quản lý hoạt động giảng dạy, tham gia công tác quản lý đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Quản lý cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh thuộc khoa.
 
Nhiệm vụ: 
 - Tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học; biên soạn đề cương môn học, bài giảng.
- Tổ chức các hoạt động giảng dạy, thực tập tốt nghiệp.
- Tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho người học.
- Thực hiện quá trình đánh giá kết quả học tập người học.
- Đề xuất chương trình đào tạo, mở ngành mới, điều chỉnh chương trình, đưa ra những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức các cuộc hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học của khoa, bộ môn.
   Tổ Chức:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/EMAIL
1

Lý Thị Ánh Nguyệt

Trưởng khoa Thạc sĩ LL&PP giảng dạy tiếng Anh
Email:
ltanguyet@vlcc.edu.vn
2

Lê Ngọc Thanh

P Trưởng Khoa Thạc sĩ LL&PP giảng dạy tiếng Anh
Email:
lnthanh@vlcc.edu.vn
3

Nguyễn Thị Loan Chính

Giảng viên Cử nhân Anh văn
Email:
ntlchinh@vlcc.edu.vn
4

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Giảng viên Cử nhân Anh văn
Email:
ntthanh@vlcc.edu.vn
5

Nguyễn Anh Thi

Giảng viên Cao học Anh văn
Email:
nathi@vlcc.edu.vn
6 Phan Huỳnh Nhật Thanh Giảng viên Thạc sĩ LL&PP giảng dạy tiếng Anh
Email:
phnthanh@vlcc.edu.vn
7 Trần Lý Khánh Linh Giảng viên Cử nhân Anh Văn
Email:
tlklinh@vlcc.edu.vn
8 Nguyễn Duy Khang Giảng viên Nghiên cứu sinh Đánh giá giáo dục ngành tiếng Anh
Email:
ndkhang@vlcc.edu.vn
9 Phan Thị Tuyết Vân Giảng viên Nghiên cứu sinh nghiên cứu khoa học giáo dục và phát triển chuyên môn
Email:
pttvan@vlcc.edu.vn
10 Trần Thị Dương Diệp Giảng viên Cử nhân Anh Văn
Email:
tthdiep@vlcc.edu.vn
11 Võ Thị Mai Hoa Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ học
Email:
vtmhoa@vlcc.edu.vn