30November

Phòng Kế hoạch - Tài chính

08:11Phòng Kế hoạch Tài chính

     Chức năng:
Phòng Kế hoạch Tài chính có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý tài chính. Tổ chức quản lý các nguồn thu, các khoản chi của Trường đúng theo quy định của Pháp luật. Thực hiện việc công khai, minh bạch về hoạt động tài chính của Trường.

     Nhiệm vụ:

- Lập dự toán kinh phí hằng năm, phân bổ dự toán được giao cho các đơn vị thuộc Trường và tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu hoạt động của toàn Trường theo nguyên tắc cân đối được thu, chi các nguồn kinh phí hiện có.
- Tổ chức bộ máy kế toán đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ về quản lý tài chính và quản lý tài sản của Trường theo quy định.
- Thực hiện việc thu, chi, quyết toán các nguồn kinh phí theo chế độ quy địnyh.
- Tham mưu cho BGH tổ chức quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí; sử dụng đúng mục đích và xây dựng các định mức chi áp dụng trong toàn Trường theo nguyên tắc đảm bảo yêu cầu chi và thực hiện tốt việc tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho CBVC.
- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của cấp trên và của BGH.
- Bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các số liệu kế toán theo qui định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.

 
      Tổ Chức:
 
STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ Chuyên môn

Email liên hệ

1

Nguyễn Trọng Hưng

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Tài chính Ngân hàng

nthung@vlcc.edu.vn

2

Nguyễn Duy Vinh

P. Trưởng phòng

Cử nhân

Kinh tế

ndvinh@vlcc.edu.vn

3

Lý Hồng Hạnh

Kế toán viên

Cử nhân

Kế toán

lhhanh@vlcc.edu.vn

4

Trần Thị Thanh Hà

Chuyên viên

Bác sỹ

Thú y

tttha@vlcc.edu.vn

5

Nguyễn Thanh Kiều

Chuyên viên

Cử nhân

Kế  toán

ntkieu@vlcc.edu.vn

6

Trịnh Thị Hồng Thắm

Chuyên viên CĐ

Đại học

Kế toán

tththam@vlcc.edu.vn

7

Lê Thu Ngân

 

Đại học

Kế toán tổng hợp

 

8

Nguyễn Thị Minh Tâm

 

Đại học

Kế toán

 

9

Thái Ngọc Nương

Nhân viên

Cử nhân

Kinh tế

 

10

Phạm Ngọc Thủy Tiên

 

Đại học

Kế toán