30November

Phòng Quản lý Đào tạo

08:11Phòng Đào tạo

     Chức năng: Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Ban Giám Hiệu về công tác đào tạo,các biện pháp  tổ chức  thực hiện kế hoạch đào tạo
     Nhiệm vụ

- Quản lý hồ sơ trúng tuyển, hồ sơ đầu vào (hồ sơ nhập học, chuyển trường, chuyển lớp, các lớp bồi dưỡng…).Hồ sơ đầu ra và hồ sơ lưu sau khi tốt nghiệp (sổ gốc, sổ cấp bằng, bảng điểm gốc…). Đáp ứng yêu cầu xác minh về quá trình học sinh sinh viên (HSSV) theo học tại trường.

- Quản lý và thường xuyên cập nhật dữ liệu liên quan đến HSSV. Kết hợp với các phòng ban khoa của trường làm các thủ tục và lưu trữ các quyết định có liên quan đến HSSV (thu nhận,xử lý học vụ việc ,cảnh cáo, buộc thôi học, tạm dừng, tạm nghỉ, khen thưởng, kỷ luật, tốt nghiệp, cho chuyển đi, nhận vào…).cung cấp kịp thời cho các đơn vị danh sách HSSV đang theo học…

- Quàn lý hồ sơ học vụ của HSSV, bảng điểm, danh sách tốt nghiệp, tiến hành thủ tục cấp, chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng trả lời các thắc mắc, khiếu nại có liên quan về chế độ chính sách, hồ sơ học vụ của HSSV. Xác nhận các loại bằng cấp, các chứng chỉ học tập do nhả trường cấp cho HSSV theo quy định  hiện hành.

- Kết hợp với các Phòng, Ban, Khoa, Đoàn thanh niên thực hiện các công việc về xét cấp học bổng khuyến khích, học bổng hỗ trợ cho HSSV. Giới thiệu HSSV vay vốn và tìm việc làm; Sinh hoạt quy chế học tập, Tổ chức lễ khai giảng, bế giảng; tiếp xúc với các cơ quan thông tấn, báo đài, cơ quan bảo vệ an ninh chính trị về công tác đào tạo khi được sự cho phép của Hiệu trưởng.

- Tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong việc định hướng ngành nghề đào tạo, chỉ tiêu đào tạo, qui mô đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và định hướng phát triển của địa phương.

- Xây dựng các qui chế thi, kiểm tra của các hệ đào tạo trên cơ sở qui chế thi kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.Nhiệm vụ quản lý đào tạo:

- Tồ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ.

- Xây dựng mục tiêu chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành, các hệ. Nghiên cứu, đề xuất và soạn thảo tờ trình về các ngành mới.

- Theo dõi thực hiện chế độ chính sách, quy chế liên quan đến giảng dạy, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo của trường và các trường chủ quản, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV.

- Thực hiện thống kê, báo cáo các số liệu liên quan đến chương trình đào tạo theo đúng thời hạn qui định.

- Sử dụng hợp lý và có hiệu quả các phòng học, hội trường, giảng đường.

- Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết liên quan đến đào tạo trong năm học.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo các ban ngành trong và ngoài tỉnh để mở các lớp tại chức, các khoá huấn luyện,bồi dưỡng…

- Lên kế hoạch thi, kiểm tra hết môn, phân công cán bộ coi thi, thu và nhận bài thi, đánh phách, cắt phách bài thi hệ Đại học và các môn mời giảng, gởi bài đi các trường liên kết. Lên điểm và thông báo kết quả đến HSSV kịp thời.

- Tư vấn công tác tuyển sinh và ngành nghề đào tạo.

2.Nhiệm vụ quản lý phòng máy tính:

- Phục vụ kịp thời việc giảng dạy thực tập theo thời khóa biểu; sửa chữa những hư hỏng nhỏ, đề nghị thay thế các linh kiện đã hỏng; bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, đề nghị thanh lý các máy không còn sử dụng.

Tổ Chức: 

7

TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
1 Đinh Phước Tường Trưởng phòng Tiến sĩ Quản lý Giáo dục
Email: dptuong@vlcc.edu.vn
2 Phan Hoàng Xuân P. Trưởng phòng Kỹ sư Cơ khí - Động lực
Email: phxuan@vlcc.edu.vn
3 Trầm Vũ Quang Chuyên Viên Kỹ sư Điện - Điện tử
Email: tvquang@vlcc.edu.vn
4 Nguyễn Cẩm Tú Chuyên viên Kỹ sư Điện Công nghiệp
Email: nctu@vlcc.edu.vn
5 Nguyễn Thế Vững Giảng Viên Cao học Sư phạm sinh kỹ thuật nông nghiệp
Email: ntvung@vlcc.edu.vn
6 Bùi Minh Triều Giảng Viên  Kỹ sư Tin học
Email: bmtrieu@vlcc.edu.vn
 7 Đoàn Lê Thanh Linh Chuyên viên Thạc sĩ Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Email: dltlinh@vlcc.edu.vn