01March

Phó Hiệu trưởng (Đào tạo)

08:03


Họ và tên: Nguyễn Quang Sang
Học vị: ThS Quản lý Giáo dục
Email : nqsang@vlcc.edu.vn
nguyenquangsang1962@yahoo.com
Điện thoại: 070 3830 184
Phụ trách: Đào tạo
Quản lý điều hành: Phòng Quản lý Đào tạo, các Khoa chuyên môn, các Tổ Bộ môn.