01March

Phó Hiệu trưởng (Đào tạo)

08:03


 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Điện thoại: 0703 821 025
Email: ntngiau@vlcc.edu.vn
Điện thoại: 070 3830 184
Phụ trách: Đào tạo
Quản lý điều hành: Phòng Quản lý Đào tạo, các Khoa chuyên môn, các Tổ Bộ môn.