10February

Phó Hiệu Trưởng (Hành chính)

08:02


Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Điện thoại: 0703 821 025
Email: ntngiau@vlcc.edu.vn
Phụ trách: Hành chính Quản trị.
Quản lý điều hành: Phòng Tổ Chức - Hành Chính, Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, Phòng Công Tác Học Sinh - Sinh viên.