13December

Hiệu trưởng

07:12


Họ và tên: Trần Thanh Tùng
Học vị: Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh
Email: tttung@vlcc.edu.vn
          tungmekongdelta@yahoo.com
Điện thoại: 070 3830186
Phụ trách chung, chỉ đạo trực tiếp công tác nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, công tác đối ngoại và quan hệ hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng đào tạo, công tác tổ chức cán bộ và quản trị tài chính