11September

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản năm 2019

02:09


1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
1.1. Tên đơn vị: Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.
1.2. Địa chỉ: 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, thành phố Vĩnh Long.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:
2.1. Tên tài sản: Vật tư thu hồi từ tháo dỡ nhà xưởng (12,4m 3 gỗ)
2.2. Số lượng, chất lượng của tài sản: Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán đến 31/12/2013: 0đ
3. Giá khởi điểm: 49.600.000 đồng ( Bốn mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng )
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:
4.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
4.2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
4.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).
5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (gặp ông Nguyễn Văn Thống – điện thoại: 0977.650.654).
Địa chỉ: 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, thành phố Vĩnh Long.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long Thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản có đủ điều kiện và năng lực biết và đăng ký.

>> Xem chi tiết tại đây