10September

Thông báo kết quả và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019

02:09


  

Công nhận kết quả và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho 113 học viên do Trường Đại Học Đồng Tháp tổ chức tại Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long, từ ngày 10/06/2019 đến ngày 10/07/2019, bao gồm:

   - Giáo viên Tiểu học hạng II có 60 học viên.

   - Giáo viên Tiểu học hạng III có 01 học viên.

   - Giáo viên Trung học Cơ sở hạng II có 52 học viên.

>> Xem chi tiết quyết định tại đây

>> Xem danh sách giáo viên Tiểu học hạng II tại đây

>> Xem danh sách giáo viên Tiểu học hạng III tại đây 

>> Xem danh sách giáo viên Trung học Cơ sở hạng II tại đây