30November

Khoa Kinh tế - Luật

07:11


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/EMAIL
1 Phan Di Sơn P Trưởng khoa Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
Email:
pdson@vlcc.edu.vn
2 Phạm Minh Châu Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Email:
pmchau@vlcc.edu.vn
3 Đàm Ngọc Bích Giảng viên Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
Email:
dnbich@vlcc.edu.vn
4 Lê Nguyễn Trúc Thi Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế NN, Tài chính ngân hàng
Email:
lntthi@vlcc.edu.vn
5 Phùng Thị Diễm Kiều Giảng viên Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
Email:
ptdkieu@vlcc.edu.vn
6 Phạm Thị Bé Năm Giảng viên Nghiên cứu sinh Marketing
Email:
ptbnam@vlcc.edu.vn
7 Lương Thị Tường Linh Giảng Viên 

Cử nhân Kế Toán Kiểm Toán
Email:
lttlinh@vlcc.edu.vn 

8 Nguyễn Đoàn Phương Giảng viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
Email:
ndphuong@vlcc.edu.vn
9 Trát Minh Toàn Giảng viên Cao học Kế toán
Email:
tmtoan@vlcc.edu.vn
10 Lê Ngọc Trang Giảng viên Cao học Quản trị kinh doanh
Email:
lntrang@vlcc.edu.vn
11 Phan Như Huỳnh Giảng viên Cử nhân QTKD và Dịch vụ du lịch
Email:
pnhuynh@vlcc.edu.vn
12 Nguyễn Thị Mỹ Linh Giảng viên Thạc sĩ Luật
Email:
ntmlinh@vlcc.edu.vn
13 Trần Anh Đào Giảng viên Cao học Luật
Email:
tadao@vlcc.edu.vn