30November

Trung tâm giáo dục thường xuyên

06:11


 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/EMAIL
1 Phan Văn Hồng Giám đốc Cử nhân Vật lý
Email:
pvhong@vlcc.edu.vn
2 Ngô Hải Đăng P Giám đốc Ths Hoá hữu cơ
Email:
nhdang@vlcc.edu.vn
3 Lương Thị Kim Miên Giảng Viên Kỹ sư Chăn nuôi
Email:
ltkmien@vlcc.edu.vn
4 Trần Hoàng Tuân Cán sự Trung cấp Thủy sản
Email:
thtuan@vlcc.edu.vn