30November

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

06:11


 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/EMAIL
1 Nguyễn Thị Tuyết Minh Q. Trưởng phòng Nghiên cứu sinh Quản lý Giáo dục
Email:
nttminh@vlcc.edu.vn
2 Bùi Minh Triều Giảng Viên  Kỹ sư Tin học
Email:
bmtrieu@vlcc.edu.vn
3 Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Chuyên viên Cử nhân Tài chính ngân hàng
Email:
ntmtuyen@vlcc.edu.vn
4 Đoàn Lê Thanh Linh Chuyên viên Cao học Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Email:
dltlinh@vlcc.edu.vn