30November

Phòng Quản trị và thiết bị

06:11


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/EMAIL

1

Nguyễn Văn Hồng Đức

Trưởng phòng

 Kỹ sư Điện Công nghiệp
Email:
nvhduc@vlcc.edu.vn

2

Nguyễn Thanh Phong

P. Trưởng phòng

Thạc sĩ Khoa học máy tính
Email:
ntphong@vlcc.edu.vn
3 Nguyễn Đình Thìn Cán sự Trung cấp Kỹ thuật điện
Email:
ldthin@vlcc.edu.vn
4 Nguyễn Hoàng Bá Chuyên viên Kỹ sư Tin học
Email:
nhba@vlcc.edu.vn
5 Đặng Văn Tùng Bảo vệ Bảo vệ
Email:
dvtung@vlcc.edu.vn
6 Nguyễn Trịnh Anh Minh Giảng viên Thạc sĩ QL Hành chính công
Email:
ntaminh@vlcc.edu.vn