THỜI GIAN CÒN LẠI

Phim tài liệu (THVL1)

Học bổng

DANH SÁCH HỖ TRỢ QUỸ HỌC BỔNG NHÀ TRƯỜNG

STT TÊN CÁ NHÂN/CÔNG TY/DOANH NGHIỆP SỐ TIỀN
1

Cô Vân Soderlund
Địa chỉ: Berkshire, United Kingdom

5.000.000đ
2 Hội Thân nhân kiều bào - TP Vĩnh Long 5.000.000đ
3

Ông Lê Văn Hậu
Tổng Giám đốc Công ty TNHH TMDV Phước Anh

50.000.000đ

 Trân trọng cảm ơn các cá nhân, Tổ chức, Công ty, Doanh nghiệp đã hỗ trợ nhà trường!